Bảng chú giải Glossary

 • Danh sách bảng thuật ngữ

  •  Giao dịch hiện đại

   Các tài sản được sử dụng trong kiểu giao dịch thị trường cụ thể mà giao dịch này cung cấp một khoản thanh toán cố định cho dự đoán chính xác đề xuất có / không đơn giản. Ví dụ: chức vụ  điển hình sẽ hỏi xem tài sản tiềm tàng, chẳng hạn như Vàng, sẽ tăng hoặc giảm về giá trị và cung cấp lợi nhuận 85% cho dự đoán chính xác.

  •  Tài sản cố định

   Tài sản (xem các loại Tài sản tiềm tàng) mà trên đó HC ™ đang viết chức vụ.

  •  Loại Tài sản tiềm tàng

   Thực thể có thể sở hữu và do đó có thể giao dịch, có thể được phân loại theo một trong các loại sau: Hàng hóa và Tin t. Để biết chi tiết đầy đủ về các tài sản có sẵn trên HC ™, đề nghị xem trang Chỉ số Tài sản.

  •  Công cụ cao / thấp

   Công cụ Giao dịch, trong đó nhà giao dịch phải dự đoán xem tài sản tiềm tàng sẽ đạt đến giá trị cao hơn hay thấp hơn giá thực hiện khi chức vụ hết hạn.

  •  Công cụ One-Touch

   Công cụ Giao dịch, trong đó nhà giao dịch phải dự đoán xem tài sản tiềm tàng có chạm giá trị cụ thể trước khi hết hạn hay không.

  •  Công cụ biên

   Công cụ Giao dịch, theo đó nhà giao dịch phải cố gắng dự đoán xem tài sản tiềm tàng sẽ đạt đến giá trị nằm trong hay ngoài phạm vi giá trị quy định khi chức vụ hết hạn.

  •  Chức vụ cao

   Chức vụ trên công cụ Cao / Thấp cung cấp lợi nhuận cố định lên tới 85% nếu tài sản tiềm tàng hết hạn ở mức cao hơn giá mục tiêu chức vụ.

  •  Chức vụ No-Touch

   Chức vụ trên công cụ One Touch thường cung cấp lợi nhuận đến 70% nếu tài sản tiềm tàng  không đạt đến giá mục tiêu trong suốt thời gian tồn tại của chức vụ. Lưu ý: khi chức vụ No-Touch đạt đến giá mục tiêu vào bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian tồn tại của chức vụ thì chức vụ sẽ tự động và ngay lập tức kết thúc trong “Out of the money””Vùng mất tiền”.

  •  Giá mục tiêu là gì

   Giá mục tiêu là giá của tại sản được mua vào tai thời điểm giao dịch, và sẽ được đưa ra so sánh với giá tại thời điểm hết hạn.

  •  Gia thị trương

   Giá trị hiện tại của tài sản tiềm tàng.

  •   Hết hạn bằng giá At-the-Money

   Giá hết hạn bằng với giá mục tiêu, được gọi là hết hạn bằng giá, đây là một trong những trường hợp khi hết hạn giao dịch. Với trường hợp này, số tiền đầu tư của nhà đầu tư sẽ được hoàn trả đầy đủ.

  •  Giá nằm trong khoảng In-the-Money

   Là một trong những trường hợp khi hết hạn giao dịch. Trường hợp này giao dịch thu về lợi nhuận.
   Các loại giao dịch khác nhau sẽ phát sinh các trường hợp giá nằm trong khoảng khác nhau như sau:

   ①Đối với giao dịch Lên/Xuống, giá hết hạn của giao dịch Lên cao hơn giá mục tiêu hoặc giá hết hạn của giao dịch Xuống thấp hơn giá mục tiêu.

   ②Đối với giao dịch Một chạm, giá giao dịch của giao dịch Chạm chạm tới mức giá mục tiêu hoặc giá giao dịch của giao dịch Không chạm không chạm tới mức giá mục tiêu.

   ③Đối với giao dịch Khoảng, giá hết hạn của giao dịch Trong khoảng nằm trong khoảng giá mục tiêu hoặc giá hết hạn của giao dịch Ngoài khoảng nằm ngoài khoảng giá mục tiêu.

    

  •  Giá nằm ngoài khoảng Out-of-the-Money

   Là một trong những trường hợp khi hết hạn giao dịch. Trường hợp này giao dịch bị lỗ.
   Các loại giao dịch khác nhau sẽ phát sinh các trường hợp giá nằm ngoài khoảng khác nhau như sau
   ①Đối với giao dịch Lên/Xuống, giá hết hạn của giao dịch Lên thấp hơn giá mục tiêu hoặc giá hết hạn của giao dịch Xuống cao hơn giá mục tiêu
   ②Đối với giao dịch Một chạm, giá giao dịch của giao dịch Chạm không chạm tới mức giá mục tiêu hoặc giá giao dịch của giao dịch Không chạm chạm tới mức giá mục tiêu
   ③Đối với giao dịch Khoảng, giá hết hạn của giao dịch Trong khoảng nằm ngoài khoảng giá mục tiêu hoặc giá hết hạn của giao dịch Ngoài khoảng nằm trong khoảng giá mục tiêu

  •  Thời gian hết hạn

   Ngày và giờ cụ thể được xác định trước khi thời gian được phân bổ để ước tính hướng của giá trị thị trường tài sản đóng lại.

  •  Đóng phiên giao dịch sớm

   Sàn 66efx cung cấp chức năng đóng phiên giao dịch sớm, cho phép nhà đầu tư có thể kết thúc giao dịch sớm hơn trong thời gian nhất định ( thông thường sau khi đầu tư 3 phút đến trước thời gian hết hạn từ 5-10 phút). Sau khi đóng phiên giao dịch sớm, trường hợp giá nằm trong khoảng, nhà đầu tư vẫn nhận được tỷ lệ lợi nhuận tương ứng. Thông tin chi tiết cần kịp thời theo dõi trang web.

  •  Giá hết hạn

   Chỉ giá trị tài sản tiềm tàng khi chức vụ hết hạn.

  •  Trả lại / Hoàn vốn đầu tư (ROI)

   Số tiền được trả lại cho nhà đầu tư khi qchức vụ kết thúc trong “in-the-money”“vùng có tiền”. Ví dụ: nếu đầu tư 1.000 đô la trong chức vụ cung cấp lợi nhuận 85%, nhà giao dịch sẽ nhận được 1.850 đô la tiền trả về (850 đô la lợi nhuận) nếu chức vụ kết thúc trong “in-the-money”“vùng có tiền”.

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền