Hoạt động mới nhất

Hoạt động mới nhất

1. Đăng ký hoàn thiện thông tin sẽ được tặng 5USD tiền thưởng, mỗi khách hàng chỉ được tham gia một lần.

Dữ liệu đầy đủ: số điện thoại di động, họ&tên, thông tin ngân hàng rút tiền.

Nhắc nhở: Xin lưu ý rằng thông tin ngân hàng cần được điền chính xác. Chỉ VIP6 mới có thể sửa đổi thông tin .

2. Điểm danh mỗi ngày sẽ được tặng 1USD, mỗi khách hàng được tham gia 22 lần. Hoạt động điểm danh sẽ diễn ra từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần (0:00 thứ  hai đến 23:59 thứ sáu) .

3.  Chia sẻ mỗi ngày sẽ nhân được 1USD, mỗi khách hàng được tham gia 22 lần. Hoạt động chia sẻ sẽ diễn ra từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần (0:00 thứ hai đến 23:59 thứ sáu) .

4.  Nạp 1USD lần đầu sẽ có tổng tiền giao dịch là 10USD (9USD tiền thưởng), sau khi nạp tiền thành công, tài khoản giao dịch sẽ đạt được cấp VIP 1, lợi       nhuận sẽ cao hơn 1%. Hoạt động tặng thưởng lần nạp đầu mỗi khách hàng chỉ được tham gia một lần.

 

Những quy tắc khác :

1.  Thành viên sau khi hoàn thành hoạt động 1 mới có thể tham gia các hoạt động 2,3 và 4.

2.  Số tiền thưởng thành viên nhận được muốn rút thì phải có tổng lượng giao dịch gấp 10 lần tiền thưởng.

Nếu khối lượng giao dịch yêu cầu không được hoàn thành, nhưng có yêu cầu rút tiền, thì lợi nhuận được tạo ra từ tiền thưởng sẽ không được hoàn trả.      Nếu muốn rút tiền trong thời gian này, số tiền rút = tiền gốc gửi (nếu Có) – số tiền mất của giao dịch.

Lượng tiền mặt có thể rút = số tiền thưởng đủ điều kiện rút + số tiền nạp (nếu có) – lãi/lỗ của tài khoản giao dịch.

Đóng giao dịch sớm: Khối lượng giao dịch thống kê = số tiền giao dịch / 2.

3. Số tiền rút tối thiểu là 20USD.

4. Khi số tiền trong tài khoản thấp hơn số tiên tối thiểu để giao dịch, tiền thưởng trong tài khoản hiện tại sẽ tự động bị hủy. Khách hàng có thể tiếp tục nhận thêm tiền thưởng thông qua các hoạt động tham gia.

5. Tổng lượng tiền nạp trong tài khoản dưới 100 USD , thì giới hạn mỗi giao dịch là 1USD. Tổng lượng tiền nạp trong tài khoản từ 100 USD trở lên, mỗi giao dịch có thể từ 1USD đến 2000USD.

6. Phần thưởng sẽ đến trong vòng 5 giây sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chưa đến trong vòng 5 giây, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng. Trạng thái phần thưởng có thể được xem trong thông tin cá nhân của trang sự kiện.

7. Mọi quyết định thuộc về sàn 66efx.

 

 

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền